Naučné stezky – Jihočeský kraj

Kategorie: Úvod
Naučné stezky – Jihočeský kraj

Několik vybraných naučných stezek z Jihočeského kraje.

NS Pamětí Novohradska

Start: Nové Hrady, základní škola
Cíl: Nové Hrady, Novohradská restaurace
Trasa: okruh, 46 km

Stezka, která je vzhledem ke své délce ideální pro cyklisty, spojuje nejzajímavější místa atraktivního regionu na pomezí Čech a Rakouska. Navštívíme barokní poutní kostel v Dobré Vodě, opevněnou gotickou vesnici v Žumberku, jeden z našich nejstarších rybníků – Žárský, starou kovárnu nebo hrad v Nových Hradech. Cestou se seznámíme s mnoha místními pověstmi a příběhy.

NS Velký Lomnický rybník

Start: Lomnice nad Lužnicí
Cíl: hřbitov na okraji obce
Trasa: okruh, 3 km

Ve světě rybníků, mokřadů a rákosin zjistíme, jaký je náš nejstarší rybník, k čemu sloužila rybnikářům krokvice nebo jací brouci obývají staleté stromy na hrázi. Na trase NS je ornitologická pozorovatelna i vyhlídková věž, ze které můžeme pozorovat nejen běžné druhy vodních ptáků, ale i ty vzácnější, např. kvakoše nočního nebo překrásného slavíka modráčka.

NS Třísov – Dívčí kámen - Holubov

Start: Třísov, zastávka ČD
Cíl: Holubov, zastávka ČD
Trasa: lineární, 5 km

Stezka nás zavede ke keltskému oppidu Třísov, které je jednou z nejvýznačnějších lokalit jihočeského dávnověku, později zavítáme k jedné z našich největších zřícenin – ke hradu Rožmberků s názvem Dívčí. Historicky cenná je i železářská huť v Adolfově. Údolí Vltavy je významným biokoridorem pro migrace rostlin i živočichů.

NS Boubínský prales

Start: Boubínský prales, hráz jezírka
Cíl: Boubínský prales, hráz jezírka 
Trasa: okruh, 4 km

Do mimořádně zajímavého a cenného biotopu národní přírodní rezervace, vyhlášené již v roce 1858, nás zavede NS, na které se seznámíme s přírodními poměry, vývojem a využitím pralesa i jeho zoologickými a botanickými zajímavostmi. Dozvíme se o historii Boubínského jezírka i plavení dřeva na Kaplickém potoce, uvidíme zbytky monumentálního Krále smrků i velikány staré 400 – 500 let nebo smrky s chůdovými kořeny.

NS Veselské pískovny

Start: Veselí nad Lužnicí, parkoviště U pískoven
Cíl: Veselí nad Lužnicí, parkoviště U pískoven
Trasa: okruh, 7 km

Stezka nás provede okolo Veselských jezer, která vznikla po těžbě štěrkopísku v letech 1950-1990, a seznámí nás se zdejšími přírodními zajímavostmi. Po ukončení těžby se do poničeného území nastěhovaly mnohé vzácné živočišné i rostlinné druhy. Zlatým hřebem stezky je Vlkovský písečný přesyp, duna v evropském vnitrozemí ojedinělá, která je domovem řady vzácných pískomilných rostlin (např. nahoprutky písečné nebo kolence Morisonova) a bezobratlých živočichů.

NS Churáňov

Start: hotel Churáňov
Cíl: hotel Churáňov
Trasa: okruh, 7 km

Stezka nás provede po jedné z nejnavštěvovanějších šumavských hor, Churáňovu, kde se seznámíme s typickou architekturou, historií osady Churáňov, meteorologickou stanicí, cenným jalovcovým porostem nad osadou Kůsov či rašeliništěm V Polic. Po cestě nás rovněž čeká řada nádherných výhledů i pěkná ukázka mrazového srubu, kterou představuje Klostermannova skála, pojmenovaná po známém spisovateli Karlu Klostermannovi.

NS Červené blato

Start: Jiříkovo údolí
Cíl: Jiříkovo údolí
Trasa: okruh, 3 km

Naučná stezka nás zavede do nitra jednoho z největších rašelinišť na Třeboňsku. Seznámíme se se zdejší flórou a faunou (k nejzajímavějším rostlinám patří rojovník bahenní a borovice blatka) a dočteme se i o nedaleké bývalé sklárně, která vyráběla hyalit – červené a černé neprůsvitné sklo. Centrální část rašeliniště s jezírkem můžeme obdivovat z vyhlídkové terasy.

NS Chalupská slať

Start: parkoviště u obce Borová Lada
Cíl: jezero v centru slatě
Trasa: lineární, 300 m

Jedna z nejkrásnějších slatí Šumavy s velkým rašelinným jezerem s plovoucími ostrůvky v centrální části představuje přechodný typ mezi údolními a horskými vrchovišti. S přírodními poměry rašeliniště se seznámíme prostřednictvím úvodních informačních tabulí. K vyhlídkové plošině nad jezerem vede poválkový chodník, ze kterého si můžeme prohlédnout řadu rašeliništních rostlin – např. kyhanku sivolistou, šíchu oboupohlavnou, suchopýr pochvatý nebo klikvu žoravinu.

NS Vyšenskými kopci

Start: budova SCHKO Blanský les
Cíl: zahrádkářská kolonie
Trasa: lineární, 3 km

Vyšenské kopce jsou jedním z nejzajímavějších území jižních Čech. Na trase NS můžeme díky netypickému vápencovému podloží vidět druhově velmi pestrou skladbu rostlin a živočichů. Roste zde např. hořec křížatý, divizna rakouská nebo lilie zlatohlávek, z hmyzu můžeme pozorovat třeba několik druhů tesaříků, střevlíků nebo žluťáska jižního. Seznámíme se též s historií i současností těžby grafitu. Zajímavé je ekologicky šetrné sečení porostu pomocí stáda ovcí.

NS Řežabinec

Start: Ražice, železniční přejezd
Cíl: rozcestí Řežabinec rybník
Trasa: lineární, 3 km

Naučná stezka nás na devíti informačních panelech seznámí nejen s rybniční a mokřadní faunou a flórou NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, ale také s historií osídlení, sahající až do paleolitu. Na trase je umístěna pozorovatelna ptactva v podobě vyhlídkové věže. Zajímavý je kamenný mezník z roku 1702, kteří dříve určoval hranice drahonického panství, který je zdoben vyobrazením nejstaršího rodového znaku Schwarzenbergů.

Sdílet

Komentáře

Jméno
Text
b i u s img code url hr

Nebyly přidány žádné komentáře.